Φοίτηση - Απουσίες - Ατομικό Δελτίο Υγείας - Απαλλαγές

Γενικές και Συγκεκριμένες Παρατηρήσεις/Κανόνες σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών, τις απουσίες, το ατομικό δελτίο υγείας για τη γυμναστική και τις απαλλαγές από μαθήματα.

Φοίτηση Μαθητών/Απουσίες

ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΑΠΟΥΣΙΕΣ

  • Τα όρια των απουσιών, ο τρόπος δικαιολόγησης τους και ο χαρακτηρισμός της φοίτησης ορίζονται από το υπ? αριθμόν 104/1979 Π.Δ. (ΦΕΚ 23/τ.Α?/1979) και την υπ ? αριθμόν 147655/Γ2/11-10-2013 Υ.Α. τού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα οποία γνωστοποιούνται στους γονείς από το Σχολείο με την έναρξη τού σχολικού έτους.
  • Οι γονείς τού μαθητή έχουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη της τακτικής παρακολούθησης της φοίτησης τού παιδιού τους. Οφείλουν λοιπόν να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Σχολείο και δικαιούνται να έχουν λεπτομερή, υπεύθυνη και διαρκή ενημέρωση από τη Διεύθυνση και τους καθηγητές τού Σχολείου.
  • Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη, για ειδικό λόγο, κάποιος γονέας να παραλάβει το παιδί του πριν από τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- τη Διεύθυνση τού Σχολείου.
  • Οι μαθητές κατά κανόνα δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται από την αίθουσα διδασκαλίας.
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αν παρ? όλα αυτά επιβληθεί η ποινή της ωριαίας αποβολής, εκτός από την αναγραφή του μαθητή στο απουσιολόγιο, πρέπει να συνοδεύεται και από το αντίστοιχο σημείωμα, που να αιτιολογεί το λόγο της αποβολής.
  • Ο μαθητής τότε είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στη διεύθυνση, για να γραφτεί στο ποινολόγιο.
  • Η απουσία καταχωρίζεται από τον απουσιολόγο στο ημερήσιο δελτίο απουσιών κάθε διδακτική ώρα και επιβεβαιώνεται με την υπογραφή τού καθηγητή.
  • Οι απουσιολόγοι, οι οποίοι ορίζονται από το Σχολείο, είναι υπεύθυνοι για το Βιβλίο Ύλης και το απουσιολόγιο, τα οποία είναι δημόσια έγγραφα, τα παραλαμβάνουν κάθε πρωί από το Γραφείο και καταχωρίζουν προσεκτικά τις απουσίες.
Ατομικό Δελτίο Υγείας

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες τού Σχολείου είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές της Α? τάξης του Γυμνασίου.

Πρέπει λοιπόν οι γονείς να παραδώσουν εγκαίρως στις καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής τού σχολείου συμπληρωμένο το σχετικό δελτίο. Σε περίπτωση που αυτό δε γίνει, οι μαθητές δε θα συμμετέχουν και δε θα βαθμολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Απαλλαγές

Απαλλαγές                                                                                

  • Σύμφωνα με τις διατάξεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, προκειμένου να απαλλαγεί ένας μαθητής από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για λόγους υγείας, πρέπει ο γονέας του να υποβάλει στο Σχολείο, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, αίτηση απαλλαγής με σχετική ιατρική βεβαίωση. Για περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν.
  • Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι ένα υποχρεωτικό μάθημα. Σε περίπτωση που επιθυμούν οι γονείς κάποιου αλλόθρησκου ή ετερόδοξου μαθητή να απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών πρέπει να καταθέσουν την αντίστοιχη αίτηση στη Διεύθυνση στις αρχές του σχολικού έτους βάσει όσων ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Η απαλλαγή από τα Θρησκευτικά έχει ισχύ ενός     έτους. Σε περίπτωση απαλλαγής ο μαθητής έχει στον έλεγχο προόδου ένα μάθημα λιγότερο. Ο μαθητής που απαλλάσσεται από το μάθημα των     Θρησκευτικών παρακολουθεί τις ώρες που το τμήμα του έχει Θρησκευτικά μάθημα σε παράλληλο τμήμα.