Διαβάστε τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες που έχουν σχέση με το Χαρακτηρισμό Φοίτησης των μαθητών.

1.1. ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.∆. 485/83, Υ.Α. Γ2/2209/18-03-98, Π.∆. 60/06, Π.∆. 50/08)

1.2. ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.∆. 51/2008)

2.1. ΕΛΛΙΠΗΣ (Ισχύει µόνο για τα Γυµνάσια) Π.∆. 485/83 (Προσέρχεται σε εξέταση όλων των µαθηµάτων το Σεπτέµβριο)

3.1. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ (Υποχρεούται να φοιτήσει στην ίδια τάξη) Π.∆. 485/83, Π.∆. 60/06, Π.∆. 50/08

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ (Π.∆. 485/83, Π.∆. 60/06, Π.∆. 50/08)

Happy

1.1. ΕΠΑΡΚΗΣ

(Π.∆. 485/83, Υ.Α. Γ2/2209/18-03-98, Π.∆. 60/06, Π.∆. 50/08)

α. Αν το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

β. Αν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν – δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογηµένες.

γ. Με ειδική πράξη του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων χαρακτηρίζεται επαρκής η φοίτηση µαθητή ο οποίος σηµείωσε περισσότερες από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες και όχι πέρα των εκατόν εξήντα τεσσάρων (164), µε την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από δηµόσιο νοσηλευτικό ίδρυµα ή σχολιατρική υπηρεσία ή από οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρό που να πιστοποιούν το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας, έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθµολογίας τουλάχιστο δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσµιωτάτη.

δ. Στη περίπτωση µαθητών αθλητών που συµµετέχουν σε συγκεκριµένες διοργανώσεις (διεθνείς, πανελλήνιους αγώνες … ) µε βεβαίωση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Οι πραγµατοποιούµενες απουσίες θεωρούνται ως µη γενόµενες ( Υ.Α. Γ2/34293/13-04-2002).

Ικανοποιητικά

1.2. ΕΠΑΡΚΗΣ

(Π.∆. 51/2008)

α) Το σύνολο των απουσιών του µαθητή που σηµειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις σαράντα (40).

β) Το σύνολο των απουσιών του µαθητή δεν υπερβαίνει τις ογδόντα (80) για τα ηµερήσια ΕΠΑ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις σαράντα (40) είναι δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρ. 3 του Π.∆. 485/1983 (Φ.Ε.Κ. 184/21-12-1983).

γ) Κατ΄ εξαίρεση ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Σ µε ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση µαθητή που σηµείωσε από ογδόντα (80) έως εκατόν τριάντα (130) απουσίες, µε την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις σαράντα (40) απουσίες του είναι δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθµολογίας, που προκύπτει από το άθροισµα των µέσων όρων των βαθµών των δύο τετραµήνων διαιρούµενο µε τον αριθµό όλων των διδασκοµένων µαθηµάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσµιωτάτη.

δ) H φοίτηση των µαθητών είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθµού απουσιών, εφόσον οι µαθητές αυτοί είναι πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στη συµµετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.

Ελλιπής

2.1. ΕΛΛΙΠΗΣ (Ισχύει µόνο για τα Γυµνάσια)

Π.∆. 485/83 (Προσέρχεται σε εξέταση όλων των µαθηµάτων το Σεπτέµβριο)

α. Αν το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις εκατόν – δεκατέσσερις (114) και όχι πέρα των εκατόν – εξηντατεσσάρων (164), από τις οποίες όλες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται ως ανωτέρω αλλά η φοίτησή του δεν χαρακτηρίστηκε επαρκής κατά την έννοια των διατάξεων του εδαφίου (γ) της περίπτωσης 1.1.

β. Με ειδική πράξη του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων χαρακτηρίζεται ελλιπής η φοίτηση µαθητή ο οποίος σηµείωσε περισσότερες από εκατόν – εξηντατέσσερις (164) απουσίες και όχι πέρα των διακοσίων δεκατεσσάρων (214), µε την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται ως ανωτέρω, έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθµολογίας τουλάχιστο δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσµιωτάτη.

Ελλιπής

3.1. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ (Υποχρεούται να φοιτήσει στην ίδια τάξη)

Π.∆. 485/83, Π.∆. 60/06, Π.∆. 50/08 Αν το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις πενήντα (50) και δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

Up

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

(Π.∆. 485/83, Π.∆. 60/06, Π.∆. 50/08)

Τα δικαιολογητικά των απουσιών των µαθητών προσκοµίζονται στο σχολείο µόνο από το γονέα-κηδεµόνα του µαθητή µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, από την ηµέρα επιστροφής του µαθητή στο σχολείο, και καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο του σχολείου. Ο κηδεµόνας µπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του µαθητή µίας ή δύο ηµερών, λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων. Οι ηµέρες αυτές των απουσιών που δικαιολογεί ο κηδεµόνας δεν µπορεί να είναι, αθροιστικά για όλο το έτος, περισσότερες των δέκα (10). Σε καµία περίπτωση δε δικαιολογούνται απουσίες των µαθητών που πραγµατοποιήθηκαν χωρίς την άδεια του ∆ιευθυντή του σχολείου σε ώρες του προγράµµατος λειτουργίας του σχολείου, µεµονωµένες ή συνεχόµενες. Ο κηδεµόνας κάθε µαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο µέρες είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει ο ίδιος, το βραδύτερο µέχρι και τη δεκάτη ηµέρα από την επιστροφή του µαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δηµόσιου νοσηλευτικού ιδρύµατος ή οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας. Τα δικαιολογητικά των απουσιών που υποβάλλονται δε δεσµεύουν το Σύλλογο των ∆ιδασκόντων, όταν ο ίδιος γνωρίζει µε ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγµατικούς λόγους απουσίας των µαθητών. Όταν µαθητής συµπληρώνει τριάντα (30) απουσίες δικαιολογηµένες ή αδικαιολόγητες για το Γυµνάσιο και εικοσιτέσσερις (24) για το Λύκειο, το σχολείο ενηµερώνει τον κηδεµόνα του µαθητή µε ταχυδροµική επιστολή, η οποία στέλνεται µε τη µέριµνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε µήνα για τις απουσίες του µήνα που προηγήθηκε και από 15 έως 20 Μαΐου για το 15/µερο του ίδιου µήνα. Για την αποτελεσµατικότερη ενηµέρωση των κηδεµόνων κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη για παράλληλη τηλεφωνική ενηµέρωση ή ακόµη, όπου αυτό είναι εφικτό, η επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.