Διαβάστε τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες που έχουν σχέση με το Χαρακτηρισμό Φοίτησης των μαθητών.

1.1. ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.?. 485/83, Υ.Α. Γ2/2209/18-03-98, Π.?. 60/06, Π.?. 50/08)

1.2. ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.?. 51/2008)

2.1. ΕΛΛΙΠΗΣ (Ισχύει ?όνο για τα Γυ?νάσια) Π.?. 485/83 (Προσέρχεται σε εξέταση όλων των ?αθη?άτων το Σεπτέ?βριο)

3.1. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ (Υποχρεούται να φοιτήσει στην ίδια τάξη) Π.?. 485/83, Π.?. 60/06, Π.?. 50/08

?ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙ?Ν (Π.?. 485/83, Π.?. 60/06, Π.?. 50/08)

Happy

1.1. ΕΠΑΡΚΗΣ

(Π.?. 485/83, Υ.Α. Γ2/2209/18-03-98, Π.?. 60/06, Π.?. 50/08)

α. Αν το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

β. Αν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν – δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογη?ένες.

γ. Με ειδική πράξη του Συλλόγου των ?ιδασκόντων χαρακτηρίζεται επαρκής η φοίτηση ?αθητή ο οποίος ση?είωσε περισσότερες από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες και όχι πέρα των εκατόν εξήντα τεσσάρων (164), ?ε την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογη?ένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από δη?όσιο νοσηλευτικό ίδρυ?α ή σχολιατρική υπηρεσία ή από οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρό που να πιστοποιούν το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας, έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθ?ολογίας τουλάχιστο δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσ?ιωτάτη.

δ. Στη περίπτωση ?αθητών αθλητών που συ??ετέχουν σε συγκεκρι?ένες διοργανώσεις (διεθνείς, πανελλήνιους αγώνες ? ) ?ε βεβαίωση της Γενικής Γρα??ατείας Αθλητισ?ού. Οι πραγ?ατοποιού?ενες απουσίες θεωρούνται ως ?η γενό?ενες ( Υ.Α. Γ2/34293/13-04-2002).

Ικανοποιητικά

1.2. ΕΠΑΡΚΗΣ

(Π.?. 51/2008)

α) Το σύνολο των απουσιών του ?αθητή που ση?ειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις σαράντα (40).

β) Το σύνολο των απουσιών του ?αθητή δεν υπερβαίνει τις ογδόντα (80) για τα η?ερήσια ΕΠΑ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις σαράντα (40) είναι δικαιολογη?ένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύ?φωνα ?ε τα όσα ορίζονται στο άρ. 3 του Π.?. 485/1983 (Φ.Ε.Κ. 184/21-12-1983).

γ) Κατ΄ εξαίρεση ο Σύλλογος των ?ιδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Σ ?ε ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση ?αθητή που ση?είωσε από ογδόντα (80) έως εκατόν τριάντα (130) απουσίες, ?ε την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις σαράντα (40) απουσίες του είναι δικαιολογη?ένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. ?ς ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθ?ολογίας, που προκύπτει από το άθροισ?α των ?έσων όρων των βαθ?ών των δύο τετρα?ήνων διαιρού?ενο ?ε τον αριθ?ό όλων των διδασκο?ένων ?αθη?άτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσ?ιωτάτη.

δ) H φοίτηση των ?αθητών είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθ?ού απουσιών, εφόσον οι ?αθητές αυτοί είναι πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στη συ??ετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από τη Γενική Γρα??ατεία Αθλητισ?ού.

Ελλιπής

2.1. ΕΛΛΙΠΗΣ (Ισχύει ?όνο για τα Γυ?νάσια)

Π.?. 485/83 (Προσέρχεται σε εξέταση όλων των ?αθη?άτων το Σεπτέ?βριο)

α. Αν το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις εκατόν – δεκατέσσερις (114) και όχι πέρα των εκατόν – εξηντατεσσάρων (164), από τις οποίες όλες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογη?ένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται ως ανωτέρω αλλά η φοίτησή του δεν χαρακτηρίστηκε επαρκής κατά την έννοια των διατάξεων του εδαφίου (γ) της περίπτωσης 1.1.

β. Με ειδική πράξη του Συλλόγου των ?ιδασκόντων χαρακτηρίζεται ελλιπής η φοίτηση ?αθητή ο οποίος ση?είωσε περισσότερες από εκατόν – εξηντατέσσερις (164) απουσίες και όχι πέρα των διακοσίων δεκατεσσάρων (214), ?ε την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογη?ένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται ως ανωτέρω, έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθ?ολογίας τουλάχιστο δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσ?ιωτάτη.

Ελλιπής

3.1. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ (Υποχρεούται να φοιτήσει στην ίδια τάξη)

Π.?. 485/83, Π.?. 60/06, Π.?. 50/08 Αν το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις πενήντα (50) και δεν ε?πίπτει σε κα?ία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

Up

?ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙ?Ν

(Π.?. 485/83, Π.?. 60/06, Π.?. 50/08)

Τα δικαιολογητικά των απουσιών των ?αθητών προσκο?ίζονται στο σχολείο ?όνο από το γονέα-κηδε?όνα του ?αθητή ?έσα σε δέκα (10) η?έρες, από την η?έρα επιστροφής του ?αθητή στο σχολείο, και καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο του σχολείου. Ο κηδε?όνας ?πορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του ?αθητή ?ίας ή δύο η?ερών, λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων. Οι η?έρες αυτές των απουσιών που δικαιολογεί ο κηδε?όνας δεν ?πορεί να είναι, αθροιστικά για όλο το έτος, περισσότερες των δέκα (10). Σε κα?ία περίπτωση δε δικαιολογούνται απουσίες των ?αθητών που πραγ?ατοποιήθηκαν χωρίς την άδεια του ?ιευθυντή του σχολείου σε ώρες του προγρά??ατος λειτουργίας του σχολείου, ?ε?ονω?ένες ή συνεχό?ενες. Ο κηδε?όνας κάθε ?αθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο ?έρες είναι υποχρεω?ένος να προσκο?ίσει ο ίδιος, το βραδύτερο ?έχρι και τη δεκάτη η?έρα από την επιστροφή του ?αθητή στο σχολείο, βεβαίωση δη?όσιου νοσηλευτικού ιδρύ?ατος ή οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας. Τα δικαιολογητικά των απουσιών που υποβάλλονται δε δεσ?εύουν το Σύλλογο των ?ιδασκόντων, όταν ο ίδιος γνωρίζει ?ε ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγ?ατικούς λόγους απουσίας των ?αθητών. Όταν ?αθητής συ?πληρώνει τριάντα (30) απουσίες δικαιολογη?ένες ή αδικαιολόγητες για το Γυ?νάσιο και εικοσιτέσσερις (24) για το Λύκειο, το σχολείο ενη?ερώνει τον κηδε?όνα του ?αθητή ?ε ταχυδρο?ική επιστολή, η οποία στέλνεται ?ε τη ?έρι?να του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε ?ήνα για τις απουσίες του ?ήνα που προηγήθηκε και από 15 έως 20 Μαΐου για το 15/?ερο του ίδιου ?ήνα. Για την αποτελεσ?ατικότερη ενη?έρωση των κηδε?όνων κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη για παράλληλη τηλεφωνική ενη?έρωση ή ακό?η, όπου αυτό είναι εφικτό, η επικοινωνία ?έσω ηλεκτρονικού ταχυδρο?είου.