ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Βασικός σκοπός λειτουργίας του σχολικού κανονισμού είναι να οριοθετηθεί ένας χώρος στον οποίο θα συνεργάζονται δημιουργικά όλοι οι παράγοντες της σχολικής κοινότητας, καθηγητές, μαθητές, γονείς με απώτερο στόχο την ομαλή λειτουργία της σχολικής μας μονάδας.

Η σχολική μονάδα πρέπει να είναι ευνομούμενη ομάδα, για να έχει αποτελεσματικότητα και να αποτελεί για τους μαθητές παράδειγμα δημοκρατικής λειτουργίας και πρότυπο δημοκρατικής αγωγής.

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας σε μορφή αρχείου .docx από το ακόλουθο link:

Κανονισμός σχολείου 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου

 

Κανονισμός Λειτουργίας του 1ου Γυμνασίου Μαρκόπουλου - Ώρες λειτουργίας: 8:25 π.μ. - 14:05 μ.μ.

Οι Μαθητές

I. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Γενικά οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι:
? Να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των καθηγητών τους για διδασκαλία.
? Να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις ? παρατηρήσεις των καθηγητών και όλου του προσωπικού του σχολείου.
? Να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών τους καθώς και τα προσωπικά τους αντικείμενα.
? Να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά και να χρησιμοποιούν ευπρεπή γλώσσα.
? Να λύνουν τις διαφορές τους με διάλογο και να μην καταφεύγουν σε χρήση βίας. Άλλωστε η άσκηση σωματικής ή λεκτικής βίας από μαθητή ή ομάδες μαθητών αποτελούν σοβαρά παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και την απομάκρυνση του μαθητή ή των μαθητών από το σχολείο.

Up

2. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

? Οι μαθητές το πρωί οφείλουν να βρίσκονται στο σχολείο πέντε λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι, δηλαδή στις 8:20.
? Να εισέρχονται στο προαύλιο και να περιμένουν μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι και να μη στέκονται στο χώρο έξω από αυτόν.
? Μόλις χτυπήσει το κουδούνι να παρατάσσονται για την πρωινή συγκέντρωση χωρίς αργοπορία με ησυχία, ώστε να γίνει η προσευχή και η πρωινή ενημέρωση.
? Η εξώπορτα του σχολείου κλειδώνει από τον εφημερεύοντα καθηγητή μόλις χτυπήσει το κουδούνι και ξανανοίγει για τους αργοπορημένους μαθητές στο πρώτο διάλειμμα από τον ίδιο.
? Κατά τη διάρκεια της ημέρας η εξώπορτα ανοίγει από τους εφημερεύοντες καθηγητές στα διαλείμματα ή από τη διευθύντρια και τις υποδιευθύντριες, αν συντρέχει λόγος, όπως η προσέλευση γονέων ή η αποχώρηση κάποιου μαθητή, λόγω ασθένειας ή άλλου σημαντικού αιτιολογημένου λόγου φυσικά με τη συνοδεία του κηδεμόνα του.
? Κανένας μαθητής δεν μπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο χωρίς να έχει πάρει γραπτή άδεια από τη διεύθυνση του σχολείου την οποία στη συνέχεια οφείλει να δώσει στον εφημερεύοντα καθηγητή για να του ανοίξει την πόρτα. Η αδικαιολόγητη αποχώρηση επισύρει πειθαρχική ποινή.

3. ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ / ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

? Κατά την έναρξη κάθε διδακτικής ώρας ο καθηγητής ελέγχει τις απουσίες στο ημερήσιο δελτίο απουσιών (απουσιολόγιο) και υπογράφει κάτω από την αντίστοιχη ώρα.
? Εάν ένας μαθητής καθυστερήσει στην προσέλευση του την πρώτη διδακτική ώρα ο καθηγητής περιμένει πέντε λεπτά και πέραν αυτού του χρόνου, αν ο μαθητής δεν παρουσιαστεί με σχετικό σημείωμα από τη διεύθυνση η απουσία του καταχωρίζεται ως αδικαιολόγητη.
? Στις υπόλοιπες διδακτικές ώρες η καθυστέρηση ανεξαρτήτως χρόνου προσμετράται ως αδικαιολόγητη απουσία.
? Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση ή η παραποίηση της αρχικής καταχώρισης στο απουσιολόγιο. Κάθε τροποποίηση πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διακρίνεται η αρχική καταχώριση και να φέρει την υπογραφή του καθηγητή της αντίστοιχης διδακτικής ώρας.
? Επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές αργοπορίες ελέγχονται πειθαρχικά.

4. ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΑΠΟΥΣΙΕΣ

? Τα όρια των απουσιών, ο τρόπος δικαιολόγησης τους και ο χαρακτηρισμός της φοίτησης ορίζονται από το υπ? αριθμόν 104/1979 Π.Δ. (ΦΕΚ 23/τ.Α?/1979) και την υπ ? αριθμόν 147655/Γ2/11-10-2013 Υ.Α. τού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα οποία γνωστοποιούνται στους γονείς από το Σχολείο με την έναρξη τού σχολικού έτους.
? Οι γονείς τού μαθητή έχουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη της τακτικής παρακολούθησης της φοίτησης τού παιδιού τους. Οφείλουν λοιπόν να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Σχολείο και δικαιούνται να έχουν λεπτομερή, υπεύθυνη και διαρκή ενημέρωση από τη Διεύθυνση και τους καθηγητές τού Σχολείου.
? Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη, για ειδικό λόγο, κάποιος γονέας να παραλάβει το παιδί του πριν από τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- τη Διεύθυνση τού Σχολείου.
? Οι μαθητές κατά κανόνα δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται από την αίθουσα διδασκαλίας.
? Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αν παρ? όλα αυτά επιβληθεί η ποινή της ωριαίας αποβολής, εκτός από την αναγραφή του μαθητή στο απουσιολόγιο, πρέπει να συνοδεύεται και από το αντίστοιχο σημείωμα, που να αιτιολογεί το λόγο της αποβολής.
? Ο μαθητής τότε είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στη διεύθυνση, για να γραφτεί στο ποινολόγιο.
? Η απουσία καταχωρίζεται από τον απουσιολόγο στο ημερήσιο δελτίο απουσιών κάθε διδακτική ώρα και επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του καθηγητή.
? Οι απουσιολόγοι, οι οποίοι ορίζονται από το Σχολείο, είναι υπεύθυνοι για το Βιβλίο Ύλης και το απουσιολόγιο, τα οποία είναι δημόσια έγγραφα, τα παραλαμβάνουν κάθε πρωί από το Γραφείο και καταχωρίζουν προσεκτικά τις απουσίες.
? Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές της Α? τάξης του Γυμνασίου. Πρέπει λοιπόν οι γονείς να παραδώσουν εγκαίρως στις καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής τού σχολείου συμπληρωμένο το σχετικό δελτίο. Σε περίπτωση που αυτό δε γίνει, οι μαθητές δε θα συμμετέχουν και δε θα βαθμολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Απαλλαγές
? Σύμφωνα με τις διατάξεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, προκειμένου να απαλλαγεί ένας μαθητής από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για λόγους υγείας, πρέπει ο γονέας του να υποβάλει στο Σχολείο, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, αίτηση απαλλαγής με σχετική ιατρική βεβαίωση. Για περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν.
? Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι ένα υποχρεωτικό μάθημα. Σε περίπτωση που επιθυμούν οι γονείς κάποιου αλλόθρησκου ή ετερόδοξου μαθητή να απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών πρέπει να καταθέσουν την αντίστοιχη αίτηση στη Διεύθυνση στις αρχές του σχολικού έτους βάσει όσων ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Η απαλλαγή από τα Θρησκευτικά έχει ισχύ ενός έτους. Σε περίπτωση απαλλαγής ο μαθητής έχει στον έλεγχο προόδου ένα μάθημα λιγότερο. Ο μαθητής που απαλλάσσεται από το μάθημα των Θρησκευτικών παρακολουθεί τις ώρες που το τμήμα του έχει Θρησκευτικά μάθημα σε παράλληλο τμήμα.

Συγκεκριμένα για τις απουσίες:
? Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 114. Από αυτές οι αδικαιολόγητες δεν πρέπει να είναι περισσότερες από 64.
? Ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι δέκα ημέρες απουσίας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
? Ο γονέας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι δύο συνεχόμενες ημέρες. Για δικαιολόγηση περισσότερων ημερών χρειάζεται βεβαίωση γιατρού ή νοσοκομείου.
? Η δικαιολόγηση μπορεί να γίνει έως και δέκα εργάσιμες ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.
? Η δικαιολόγηση γίνεται από τον κηδεμόνα στο σχολείο.

5. ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

? Το σχολικό κτίριο, η επίπλωσή του και όλα τα μέσα που υπάρχουν σ΄ αυτό χρησιμοποιούνται από όλους και προστατεύονται από ζημιές. Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για την προσωπική του θέση στην αίθουσα του τμήματός του.
? Ο μαθητής δεν επιτρέπεται να ρυπαίνει το χώρο του, να γράφει στο θρανίο του ή στους τοίχους.
? Όποιος προκαλεί ζημιά ή ρυπαίνει τους χώρους πρέπει να καθαρίζει το χώρο ή να αποκαθιστά τη ζημιά. Επισημαίνεται ότι όποιος προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ίδιο.
? Κάθε τάξη διαμορφώνεται με ευθύνη των μαθητών σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να προωθείται η μάθηση και η ευταξία.
? Οι Μαθητικές Κοινότητες μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος σε συνεργασία με τους καθηγητές και την διεύθυνση του σχολείου.

Επιμελητές
? Η καθαριότητα της αίθουσας ελέγχεται από τους δύο επιμελητές που ορίζει εκ περιτροπής ανά εβδομάδα ο υπεύθυνος καθηγητής της τάξης.
? Οι επιμελητές φεύγουν πάντα τελευταίοι από την αίθουσα διδασκαλίας, αφού φροντίσουν να καθαρίσουν τον πίνακα, να φέρουν κιμωλίες, να τακτοποιήσουν την αίθουσα και να ανοίξουν τα παράθυρα για αερισμό της αίθουσας.
? Στη λήξη του ωραρίου οι επιμελητές οφείλουν να κλείνουν τα παράθυρα και να ελέγχουν το χώρο για τυχόν φθορές. Οποιαδήποτε φθορά επισημάνουν την αναφέρουν άμεσα στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος ή στη διεύθυνση του σχολείου.
? Κατά τις βροχερές ημέρες όπου οι αίθουσες παραμένουν ανοιχτές στη διάρκεια των διαλειμμάτων οι επιμελητές δεν απομακρύνονται από την αίθουσα και φροντίζουν τόσο για την καθαριότητα όσο και για την ήρεμη κα ασφαλή παραμονή των συμμαθητών τους σ΄ αυτή. Σε περίπτωση που οι συμμαθητές τους δεν πειθαρχούν οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τον εφημερεύοντα καθηγητή.

6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

? Οι μαθητές θα πρέπει να συμβουλεύονται τον αναλυτικό κανονισμό, που υπάρχει αναρτημένος σε κάθε εργαστήριο ξεχωριστά καθώς και στο γυμναστήριο του σχολείου.
? Σε καμιά περίπτωση οι μαθητές δεν πρέπει να εισέρχονται και να βρίσκονται μόνοι τους στους παραπάνω χώρους.

7. ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

? Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές εξέρχονται οπωσδήποτε στο προαύλιο. Διευκολύνουν έτσι το έργο των εφημερευόντων καθηγητών στις υποδείξεις των οποίων πρέπει να υπακούνε.
? Δεν απομακρύνονται από το σχολικό χώρο για κανένα λόγο χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης ή του εφημερεύοντα εκπαιδευτικού.
? Αποφεύγουν να συζητούν με εξωσχολικά άτομα από τα κάγκελα της αυλής και δεν προσκαλούν άτομα στο χώρο του σχολείου.
? Να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά και να χρησιμοποιούν ευπρεπή γλώσσα.
? Να λύνουν τις διαφορές τους με διάλογο, συνεννόηση και να μην καταφεύγουν σε χρήση βίας, χειροδικία ή αυτοδικία. Η άσκηση σωματικής ή λεκτικής βίας από μαθητή ή ομάδα μαθητών αποτελούν σοβαρά παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και την απομάκρυνση του από το σχολείο.

8. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

? Η ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία προβλέπει τις συνέπειες της καταδολίευσης των εξετάσεων, των αντιγραφών, των υποκλοπών κλπ. Η απόπειρα αντιγραφής τιμωρείται με αφαίρεση και μηδενισμό του γραπτού. Ακολουθεί ο πειθαρχικός έλεγχος του μαθητή.

9. ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

? Η μεταφορά και η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου απαγορεύεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας
? Η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου δεν συμβάλλει στη δημιουργία ήρεμου παιδαγωγικού κλίματος, διαλύει την τάξη, αποσπά την προσοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος και ιδιαίτερα κατά τη περίοδο των εξετάσεων δημιουργεί προϋποθέσεις και υποψίες για καταδολίευσή τους.
? Η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς από το τηλέφωνο που διαθέτει το σχολείο.

10. ΚΑΠΝΙΣΜΑ ? ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ?ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

? Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (88202/25-6-2009) ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.
? Επίσης απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών δεδομένης της καταστροφικής επίδρασής τους στην σωματική και πνευματική υγεία κυρίως των νεαρών ατόμων. Η παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα συνεπάγεται αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο.

11. ΕΜΦΑΝΙΣΗ

? Η εμφάνιση των μαθητών οφείλει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευπρέπεια.
? Η αποφυγή επίδειξης, εκζήτησης και πρόκλησης είναι δείκτης κοινωνικής αγωγής και αρμόζει στη μαθητική ιδιότητα.

12. ΕΚΔΡΟΜΕΣ

? Οι μαθητές-τριες που συμμετέχουν σε εκδρομές (μονοήμερες ή πολυήμερες) οφείλουν να υπακούουν με προθυμία στις οδηγίες των καθηγητών-τριων και να συνεργάζονται μεταξύ τους, χωρίς αντιρρήσεις και γκρίνια, για την ομαλή διεξαγωγή των εκδρομών.
? Οι μαθητές-τριες οφείλουν να απευθύνονται αμέσως προς τους συνοδούς καθηγητές-τριες σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, απρόβλεπτης δυσκολίας ή ατυχήματος .
? Είναι απολύτως απαραίτητο να τηρούνται με ακρίβεια οι οδηγίες σχετικά με τα πάσης φύσεως ωράρια (ώρα αναχώρησης-επιστροφής, διάρκεια ελεύθερου χρόνου, ωραρίου ύπνου κλπ).
? Ζημιές ή ρύπανση πάσης φύσεως σε λεωφορεία, ξενοδοχεία ή άλλους χώρους θα αποκαθίστανται οικονομικά από τους ίδιους τους υπαίτιους οι οποίοι και θα τιμωρούνται.
? Απαγορεύονται αυστηρά τα παρακάτω: α. Η μεταφορά και χρήση οινοπνευματωδών ποτών καθώς και το κάπνισμα. β. Το χωρίς άδεια ή επίβλεψη κολύμπι σε πισίνα ή θάλασσα. γ. Η ενοικίαση και χρήση ποδηλάτου, μοτοσικλέτας, αυτοκινήτου.
? Σε περίπτωση παραμονής σε ξενοδοχείο απαγορεύονται τα παρακάτω: α. Να ενοχλούν με φωνές ή άλλους θορύβους τους ενοίκους των άλλων δωματίων. β. Να περιφέρονται άσκοπα στους διαδρόμους τις σκάλες ή να ανεβοκατεβαίνουν με το ασανσέρ. γ. Να βγαίνουν από το δωμάτιό τους είτε στο χώρο του ξενοδοχείου είτε εκτός αυτού κατά τις καθορισμένες ώρες ύπνου και κοινής ησυχίας. δ. Ν΄ ανταλλάσσουν επισκέψεις σε δωμάτια μαθητών του σχολείου ή μαθητών άλλων σχολείων κατά τις καθορισμένες ώρες ύπνου και κοινής ησυχίας.
? Είναι καλό να μην προκαλούν με πειράγματα, ύβρεις ή χειρονομίες άλλους συμμαθητές-τριες τους και ακόμα περισσότερο περαστικούς ή ξένους όταν κυκλοφορούν ομαδικά σε δρόμους ή άλλους δημόσιους χώρους.
? Να θυμούνται ότι σκοπός της εκδρομής είναι να βιώσουν όλοι, μαθητές-τριες και καθηγητές-τριες καινούριες και ενδιαφέρουσες εμπειρίες και να περάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα.

13. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

? Στη διάρκεια των σχολικών περιπάτων ή των εκπαιδευτικών επισκέψεων οι μαθητές οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της ευπρέπειας και της καλής συμπεριφοράς στους χώρους περιπάτου ή επίσκεψης (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι). Δεν πρέπει να ξεχνούν ότι εκπροσωπούν όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και το σύνολο της σχολικής κοινότητας.
? Κατά τους περιπάτους ή τις εκπαιδευτικές επισκέψεις οι μαθητές πρέπει να βαδίζουν στο πεζοδρόμιο, όπου αυτό είναι δυνατό, κατά τμήματα σε τριάδες τουλάχιστον και όχι διάσπαρτα, ανακατεμένοι με άλλα τμήματα και στη μέση του δρόμου. Ο διδάσκον καθηγητής και άλλος ένας που θα έχει ορισθεί από τη διεύθυνση, οφείλουν να είναι συνεχώς δίπλα στα παιδιά να τα συνοδεύουν και να τα επιβλέπουν.
? Ειδικά για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών επισκέψεων οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνονται με σημείωμα έγκαιρα από τον υπεύθυνο καθηγητή και να το επιστρέφουν υπογεγραμμένο εντός του χρονικού ορίου που έχει ορισθεί..
? Σε περίπτωση άρνησης της συμμετοχής του μαθητή στην επίσκεψη ο γονέας οφείλει να προσκομίσει ο ίδιος το σημείωμα στο Διευθυντή ή τον υπεύθυνο καθηγητή.
? Σε περίπτωση αδυναμίας του γονέα να έρθει στο σχολείο απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. Σε άλλη περίπτωση το σημείωμα δεν θα γίνεται δεκτό από το σχολείο.

Οι Εκπαιδευτικοί

II. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

? Ισότιμη αντιμετώπιση όλων των μαθητών, χωρίς να γίνεται διάκριση λόγω φυλής, φύλου, θρησκεύματος, κοινωνικού ή οικονομικού υπόβαθρου.
? Δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικός τρόπος επικοινωνίας ανεξάρτητα μαθησιακού επιπέδου ή οποιασδήποτε άλλης μαθησιακής δυσκολίας του μαθητή.
Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού καθώς και ο παιδαγωγικός τρόπος επικοινωνίας εκπαιδευτικών ? μαθητών είναι χρήσιμο να επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη.
? Σεβασμός, αγάπη και ειλικρινής διάθεση συνεργασίας με το μαθητή.
? Εξασφάλιση της ηρεμίας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο
για την αποδοτική λειτουργία του σχολείου στο γνωστικό τομέα, αλλά και για την καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης στους μαθητές.
? Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά την παραμονή τους στο σχολικό χώρο, καθώς και στις διάφορες σχολικές εκδηλώσεις.
? Η γνώση της οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης των μαθητών, καθώς και η ενημέρωση τους σε θέματα υγείας κρίνεται επιβεβλημένη.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και τα καθήκοντα των καθηγητών περιγράφονται στη σχετική εκπαιδευτική νομοθεσία.

Υπεύθυνοι καθηγητές τμημάτων για το σχολικό έτος 2014-15

Α1: κ. …

Α2: κ. …

Α3: κ. …

Α4: κ. …

Α5: κ. …

Β1: κ. …

Β2: κ. …

Β3: κ. …

Β4: κ. …

Β5: κ. …

Γ1: κ. …

Γ2: κ. …

Γ3: κ. …

Γ4: κ. …

? Οι υπεύθυνοι καθηγητές των τμημάτων ελέγχουν τη φοίτηση των μαθητών και ενημερώνουν ανάλογα τους γονείς
? Προωθούν την επικοινωνία και επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσα στην τάξη
? Έχουν συμβουλευτικό ρόλο σε κάθε πρόβλημα επίδοσης, συμπεριφοράς και ενδοσχολικής εικόνας των μαθητών του τμήματός τους

Επικοινωνία / Ενημέρωση

? Οι γονείς και κηδεμόνες επικοινωνούν τακτικά με τους καθηγητές για την επίδοση και τη φοίτηση των μαθητών
? Ενημερώνουν τη Διεύθυνση και το Σύλλογο διδασκόντων για πρόβλημα υγείας ή ειδική κατάσταση που μπορεί να επηρεάζει την παρουσία των παιδιών στο σχολείο

Φοίτηση μαθητών ? Απουσίες

? Ο γονέας / κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες συνολικά για 10 ημέρες το πολύ, για όλο το σχολικό έτος
? Η δικαιολόγηση γίνεται από το γονέα / κηδεμόνα
? Ο γονέας / κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει ο ίδιος το πολύ δύο συνεχόμενες ημέρες απουσίας
? Για απουσία περισσότερων των 2 συνεχόμενων ημερών, χρειάζεται βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού
? Η δικαιολόγηση των απουσιών πρέπει να γίνεται μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο
? Το σύνολο των απουσιών δεν πρέπει να ξεπεράσει τις 114 και το σύνολο των δικαιολογημένων απουσιών δεν πρέπει να ξεπεράσει τις 64.

Γραπτές δοκιμασίες

? Ωριαίες: γίνονται χωρίς προειδοποίηση, μία σε κάθε μάθημα, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική ανακεφαλαίωση σε ευρύτερη ενότητα του μαθήματος, της οποίας την ύλη και καλύπτουν. Σε μία ημέρα μονάχα μία ωριαία γραπτή δοκιμασία επιτρέπεται, και μονάχα τρεις μέσα σε μία εβδομάδα.
? Προφορική εξέταση: Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. δυσλεξία, μόνιμη ή προσωρινή σωματική βλάβη κ.λπ.) μπορούν να εξετάζονται προφορικά, αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά.

Διδακτικές επισκέψεις

? Μέχρι εννέα (9) φορές κατ? έτος οι μαθητές μπορούν να επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία, να παρακολουθούν θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις εντός και εκτός σχολείου και γενικά να μετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες που προάγουν τη γνώση και την πνευματική καλλιέργεια
? Η παρουσία τους στις εκπαιδευτικές επισκέψεις κρίνεται απαραίτητη.

Σχολικοί περίπατοι

? Οι σχολικοί περίπατοι κατ? έτος είναι έως πέντε ( 5) και διενεργούνται κατόπιν συμφωνίας του συλλόγου με τους μαθητές.

Εκδηλώσεις

? Οι εκδηλώσεις γίνονται με κύριο στόχο την ενεργοποίηση και ανάδειξη της δημιουργικότητας και των ταλέντων των μαθητών που συμμετέχουν σε αυτές, καθώς και για την βιωματική πρόσληψη του κεντρικού νοήματος της εκδήλωσης.

Οι Γονείς

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

? Oι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική του επίδοση.
? Ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την επίδοσή του στο σχολείο.
? Εγκρίνουν τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου μια που βασικός σκοπός του είναι η υλική και ηθική ενίσχυση του έργου του σχολείου για την αποδοτικότερη λειτουργία του και την αρτιότερη μόρφωση των μαθητών.