Τελική Επίδοση

Για την προαγωγή του μαθητή στην επόμενη τάξη, απαιτείται να συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 09,5 για κάθε μάθημα. Ο μέσος όρος για κάθε μάθημα προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των τριών τριμήνων και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης του Ιουνίου (για όσα μαθήματα προβλέπεται γραπτή εξέταση), διαιρούμενο διά τέσσερα.

Π.χ. (α΄ τρίμ. 13 + β΄ τρίμ. 14 + γ΄ τρίμ. 14 + Ιούνιος 11) : 4 = 52 : 4 = 13 τελικός βαθμός μαθήματος.

Στα μαθήματα, για τα οποία δεν προβλέπεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση, ως βαθμός ετήσιας επίδοσης λογίζεται το άθροισμα των βαθμών των τριών τριμήνων, διαιρούμενο διά τρία.

Ορισμένα μαθήματα χωρίζονται σε κλάδους. Αυτά είναι:

α) Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, με κλάδους Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

β) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία με κλάδους Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Γραμματεία,

γ) Αισθητική Αγωγή με κλάδους Καλλιτεχνικά και Μουσική,

δ) Πληροφορική-Τεχνολογία με κλάδους Πληροφορική και Τεχνολογία και

ε) Φυσική-Χημεία με κλάδους Φυσική και Χημεία.

 

Στα μαθήματα που έχουν κλάδους, ο κάθε κλάδος εξετάζεται και βαθμολογείται χωριστά. Ο μέσος όρος των κλάδων μαθήματος αποτελεί τον γενικό βαθμό επίδοσης στο μάθημα. Έτσι, αν π.χ. ο μέσος όρος ενός μαθητή στη Φυσική είναι 12 και στη Χημεία 16, ο βαθμός του μαθήματος Φυσική-Χημεία είναι (12+16):2 = 28 : 2 =14.

Ένας μαθητής απορρίπτεται και παραμένει στην ίδια τάξη, εάν δεν συγκεντρώσει τον ελάχιστο μέσο όρο 09,5 σε πέντε (5) τουλάχιστον μαθήματα. Αν τα μαθήματα αυτά είναι ένα ως τέσσερα (1-4), ο μαθητής παραπέμπεται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.

Προσοχή: δεν εννοούνται ως ξεχωριστά μαθήματα οι κλάδοι μαθημάτων.

Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε έναν κλάδο μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών και των δύο κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στο κλάδο του μαθήματος στον οποίον υστέρησε.

Για παράδειγμα: Αν ένας μαθητής, μετά και τις εξετάσεις του Ιουνίου, έχει στη Νεοελληνική Γλώσσα 13 και στη Νεοελληνική Γραμματεία 09, τότε ο μέσος όρος του μαθήματος είναι (13+9):2 = 11, άρα περνάει και την Νεοελληνική Γραμματεία. Αν όμως ο συνδυασμός είναι (10+8):2 = 09, τότε, περνάει μεν τη Νεοελληνική Γλώσσα (10), αλλά απορρίπτεται στη Νεοελληνική Γραμματεία (08), επομένως απορρίπτεται στο μάθημα. Αν με τον τρόπο αυτό απορρίπτεται σε λιγότερα από τέσσερα μαθήματα, τότε ξαναδίνει τα μαθήματα αυτά και τους κλάδους τους τον Σεπτέμβρη (δηλαδή στο παραπάνω παράδειγμα ξαναδίνει μόνο τη Νεοελληνική Γραμματεία). Αν απορρίπτεται σε 5 ή περισσότερα, ο μαθητής απορρίπτεται και επαναλαμβάνει την τάξη.