ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΠΕ

 

 1. Ταυτότητα

Τίτλος: «Ο Βάνκας αναζητά ακόμα τον παππού του»

( από το βιβλίο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄ γυμνασίου)

Δημιουργός :Παγώνη Τριανταφυλλιά

Δοκιμάστηκε στην τάξη :στα πλαίσια της επιμόρφωσης Β΄Επιπέδου, σχολικό έτος 2013-2014

Διδακτικό αντικείμενο & διδακτική ενότητα : Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, α΄Γυμνασίου, Η βιοπάλη και το αγωνιστικό πνεύμα του ανθρώπου

Εμπλεκόμενα διδακτικά αντικείμενα : Νεοελληνική Λογοτεχνία, Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Πληροφορική, Κοινωνική Αγωγή

Τάξη   :Α΄ Γυμνασίου

Χρονική διάρκεια : 3 ώρες

Προϋποθέσεις υλοποίησης : εξοικείωση μαθητών με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, εργαστήριο πληροφορικής, σύνδεση στο διαδίκτυο, εξοικείωση μαθητών λογισμικά επεξεργαστή κειμένου (Word) και Power Point

Μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί : επαγωγική

Ρόλος διδάσκοντα :καθοδηγητικός

 1. Σύντομη περιγραφή

 Με αφορμή το διήγημα του Άντον Τσέχωφ «Βάνκας» οι μαθητές χρησιμοποιώντας το σχολικό εργαστήριο και το διαδίκτυο θα γνωρίσουν καλύτερα τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής του Άντον Τσέχωφ και θα κάνουν αναγωγή στη σημερινή πραγματικότητα.

 

 1. Στόχοι

α. Παιδαγωγικοί στόχοι :

 • να αναπτύξουν οι μαθητές ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες
 • να ανακαλύψουν τη γνώση με τρόπο διερευνητικό εμπλεκόμενοι σε δραστηριότητες που συνδυάζουν την προϋπάρχουσα με τη νέα γνώση
 • ν? ασκηθούν στα πλαίσια του Κριτικού Γραμματισμού στην κριτική επεξεργασία του υλικού που θα διερευνήσουν
 • ν? ασκηθούν στην παρουσίαση της εργασίας τους και την έκθεσή τους μπροστά σε κοινό

β. Γνωστικοί στόχοι

στα πλαίσια του Κλασικού Γραμματισμού:

 • να γνωρίσουν οι μαθητές τη μορφή και το έργο του Άντον Τσέχωφ
 • να γνωρίσουν τα κοινωνικά προβλήματα και τις εργασιακές συνθήκες στην εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, δίνοντας έμφαση στο φαινόμενο της παιδικής εργασίας
 • να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση της λογοτεχνίας και του λογοτέχνη με την εποχή του και την κοινωνική ? ιστορική συγκυρία
 • να διαπιστώσουν ότι το φαινόμενο της παιδικής εκμετάλλευσης δεν έχει εκλείψει
 • να γνωρίσουν τους νόμους που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού καθώς και φορείς που εμπλέκονται σ? αυτό

γ. Τεχνολογικοί στόχοι

στα πλαίσια του Νέου Γραμματισμού:

 • να ασκηθούν οι μαθητές στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο σε ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα
 • να καλλιεργήσουν οι μαθητές την ικανότητα κριτικής ανάγνωσης πληροφοριών και αξιολόγησης και επιλογής των διαδικτυακών πληροφοριών να εξασκηθούν στην καταγραφή και παρουσίαση  των αποτελεσμάτων τους χρησιμοποιώντας
 • και Λογισμικό παρουσιάσεων
 • ν? αξιοποιήσουν δημιουργικά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ανακάλυψη της γνώσης
 1. Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης

Αφόρμηση :

Ο διδάσκων αφιερώνει μία διδακτική ώρα στην τάξη προκειμένου να διαβάσει στους μαθητές το διήγημα του Άντον Τσέχωφ «Ο Βάνκας» από το βιβλίο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄Γυμνασίου. Ακολουθεί συζήτηση για τα βάσανα του μικρού παιδιού, την κακομεταχείρισή του από τα αφεντικά του, την προσπάθειά του να γλιτώσει και να γυρίσει στον παππού του και την παράλειψή του να γράψει διεύθυνση στο γράμμα που στέλνει στον παππού του. Ο διδάσκων ζητά απ? τους μαθητές στη συνέχεια να σκεφθούν αν υπάρχουν παιδιά σαν το Βάνκα σήμερα και ακολουθεί καταιγισμός ιδεών γύρω απ? το θέμα της παιδικής εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες. Ο διδάσκων χρησιμοποιεί τις σκέψεις των παιδιών ως αφόρμηση και τους εξηγεί πως θα διερευνήσουν το θέμα στο εργαστήριο πληροφορικής.

Οι μαθητές χωρίζονται στη συνέχεια σε πέντε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει έναν ξεχωριστό ρόλο:

 • Η 1η ομάδα θα διερευνήσει με τη ζωή και το έργο του συγγραφέα Άντον Τσέχωφ .

Τσέχωφ

 • Η 2η ομάδα θα μελετήσει την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης στην Ευρώπη και θ? ασχοληθεί με τις συνθήκες ζωής των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων και το φαινόμενο της παιδικής εργασίας στα εργοστάσια και ορυχεία, το οποίο εξαπλώνεται αυτή την περίοδο.

2η ομάδα

2η ομάδα εικόνα 2

 • Η 3η ομάδα θα αναζητήσει στο διαδίκτυο τη διακήρυξη για α δικαιώματα του παιδιού του 1959 και τη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού του ΟΗΕ του 1989 και θα καταγράψουν τα σημαντικότερα άρθρα τους.

δικαιώματα

 • H 4η ομάδα θα αναζητήσει πληροφορίες για την παιδική εργασία σήμερα, σε ποιες χώρες καταπατώνται τα δικαιώματα των παιδιών και τα αίτια του φαινομένου

3η ομάδα 1

3η 2

 • Η 5η ομάδα θα αναζητήσει ιστοσελίδες οργανισμών και φορέων που ασχολούνται με την προστασία των παιδιών, θα καταγράψει τους σκοπούς τους και τους τρόπους δράσης τους και θα τους παρουσιάσει στους υπόλοιπους μαθητές.

unicef

1η ώρα : Αναζήτηση υλικού στο διαδίκτυο

 • Χωρισμός των μαθητών σε τέσσερις ομάδες των τεσσάρων ατόμων
 • Οι μαθητές καλούνται να ορίσουν μεταξύ τους ρόλους στην ομάδα τους ως εξής : ένας μαθητής θα χειρίζεται τον υπολογιστή, ένας θα καταγράφει τις πληροφορίες, ένας θα παίζει το ρόλο του διαμεσολαβητή με το διδάσκοντα σε περίπτωση που η ομάδα χρειάζεται καθοδήγηση και ένας θα αναλάβει την παρουσίαση της εργασίας της ομάδας στην τάξη
 • στη συνέχεια ο καθηγητής θα μοιράσει τα φύλλα εργασίας. Οι μαθητές μελετούν το φύλλο εργασίας της ομάδας τους και συζητούν σύντομα για τον τρόπο με τον οποία θα αναζητήσουν το υλικό τους
 • Ακολουθεί αναζήτηση υλικού στο διαδίκτυο, αξιολόγηση, επιλογή και καταγραφή των απαραίτητων πληροφοριών

2η ώρα : Κριτική επεξεργασία υλικού και συγγραφή εργασίας

 • κάθε ομάδα εξετάζει ξανά το υλικό που έχει συγκεντρώσει από το διαδίκτυο, συζητά και επιλέγει τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν στην εργασία της
 • Δημιουργούν ένα αρχείο σε Επεξεργαστή Κειμένου ή Λογισμικό Παρουσίασης και συγγράφουν την εργασία τους
 • Ο καθηγητής επιβλέπει και καθοδηγεί τις ομάδες

3η ώρα : Παρουσίαση υλικού και ανάρτηση στη σχολική ιστοσελίδα , αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση

 • ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας παρουσιάζει στους συμμαθητές του το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η ομάδα του
 • Aνάρτηση της εργασίας όλων των ομάδων στην ιστοσελίδα του σχολείου
 • Αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση των ομάδων
 1. Φύλλα εργασίας

Φύλλα εργασίας για την 1η, τη 2η και την 3η ώρα

Δραστηριότητες 1ης ώρας

1Η ΩΡΑ

Φύλλο εργασίας 1ης ομάδας

Καλημέρα παιδιά! Η ομάδα σας θ? αναλάβει να γνωρίσει καλύτερα στους συμμαθητές της το συγγραφέα του διηγήματος «Ο Βάνκας» , Άντον Τσέχωφ

Επισκεφθείτε τις προτεινόμενες ιστοσελίδες Προτεινόμενες ιστοσελίδες :

και αναζητήστε πληροφορίες

Πότε γεννήθηκε, πού έζησε και πότε πέθανε ο Α. Τσέχωφ ;

Ποια είναι τα σημαντικότερα έργα του;

Ποιες συνθήκες κοινωνικές και πολιτικές επικρατούν την εποχή στην οποία έζησε και πώς επηρεάστηκε απ? αυτές;

Αναζητήστε εικόνες και αποθηκεύστε τις σ? ένα αρχείο Power Point προκειμένου να τις χρησιμοποιήσετε στην εργασία σας.

 

Φύλλο εργασίας 2ης ομάδας

Καλημέρα παιδιά! Η ομάδα σας θα μελετήσει την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης και τις συνθήκες ζωής της εποχής

Επισκεφθείτε τις προτεινόμενες ιστοσελίδες

και αναζητήστε πληροφορίες για τα εξής θέματα :

– Τι σημαίνει ο όρος Βιομηχανική επανάσταση και σε ποια εποχή κάνει την εμφάνισή της;

– Ποιες κοινωνικές τάξεις διακρίνουμε αυτή την περίοδο;

– Πώς διαμορφώνεται η ζωή των εργατών και αγροτών και ποιες είναι οι εργασιακές τους συνθήκες;

– Ποια κατάσταση επικρατεί σχετικά με την εργασία μικρών παιδιών στα εργοστάσια και τα λατομεία;

Αναζητήστε εικόνες ? φωτογραφίες σχετικές με το θέμα σας και αποθηκεύστε τις σ? ένα φάκελο Power Point, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσετε στην εργασία σας.

Φύλλο εργασίας 3ης ομάδας

Καλημέρα παιδιά! Η ομάδα σας θα φροντίσει να ενημερώσει τους συμμαθητές της για τη νομοθεσία που ισχύει σήμερα σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και την παιδική εργασία.

Επισκεφθείτε λοιπόν τις προτεινόμενες ιστοσελίδες

και βρείτε πληροφορίες για τα εξής:

Ποιες βασικές αρχές σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού περιέχονται στη «Διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού» του 1959;

Τι ορίζει η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού που υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου του 1989 για την παιδική εργασία;

 

Φύλλο εργασίας 4ης ομάδας

Καλημέρα παιδιά! ! Η ομάδα σας θα φροντίσει να ενημερώσει τους συμμαθητές της για το τι συμβαίνει σήμερα σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά και στην Ελλάδα, σχετικά με την εργασία και την εκμετάλλευση ανηλίκων. Επισκεφθείτε λοιπόν τις ιστοσελίδες:

και βρείτε πληροφορίες για τα εξής:

Σε ποιες χώρες και για ποιους λόγους εμφανίζεται έντονο το φαινόμενο της εκμετάλλευσης και εργασίας ανηλίκων;

Σε ποια επαγγέλματα και κάτω από ποιες συνθήκες απασχολούνται ανήλικοι;

Υπάρχει στην Ελλάδα παιδική εργασία;

Αναζητήστε εικόνες και αποθηκεύστε τις σ? ένα αρχείο Power Point προκειμένου να τις χρησιμοποιήσετε στην εργασία σας.

 

Φύλλο εργασίας 5ης ομάδας

Καλημέρα παιδιά! Η ομάδα σας θα φροντίσει να μας παρουσιάσει τους οργανισμούς και τους φορείς που έχουν ως σκοπό την προστασία των παιδιών. Επισκεφθείτε λοιπόν τις ιστοσελίδες των παρακάτω οργανισμών

και αναζητήστε πληροφορίες :

Πότε και από ποιους ιδρύθηκαν;

Ποιος είναι ο σκοπός τους;

Ποιες είναι οι δράσεις τους και πώς μπορεί κάποιος πολίτης να συμβάλλει ενεργά στο έργο τους;

Δραστηριότητες 2ης ώρας

Αποτελεί συνέχεια του διδακτικού σεναρίου με τίτλο «Ο Βάνκας αναζητά ακόμα τον παππού του»

Δραστηριότητες 2ης ώρας 

 1. Ταυτότητα

Τίτλος: «Ο Βάνκας αναζητά ακόμα τον παππού του»
( από το βιβλίο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄ γυμνασίου)

 Δημιουργός :Παγώνη Τριανταφυλλιά

Δοκιμάστηκε στην τάξη :στα πλαίσια της επιμόρφωσης Β΄Επιπέδου, σχολικό έτος 2013-2014

Διδακτικό αντικείμενο & διδακτική ενότητα : Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, α΄Γυμνασίου, Η βιοπάλη και το αγωνιστικό πνεύμα του ανθρώπου

Εμπλεκόμενα διδακτικά αντικείμενα : Νεοελληνική Λογοτεχνία, Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Πληροφορική, Κοινωνική Αγωγή

Τάξη   :Α΄ Γυμνασίου

Χρονική διάρκεια : 3 ώρες

Προϋποθέσεις υλοποίησης : εξοικείωση μαθητών με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, εργαστήριο πληροφορικής, σύνδεση στο διαδίκτυο, εξοικείωση μαθητών λογισμικά επεξεργαστή κειμένου (Word) και Power Point

Μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί : επαγωγική

Ρόλος διδάσκοντα :καθοδηγητικός

 1. Στόχοι 2ης ώρας

α. Παιδαγωγικοί στόχοι :
 • να αναπτύξουν οι μαθητές ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες
 • να ανακαλύψουν τη γνώση με τρόπο διερευνητικό εμπλεκόμενοι σε δραστηριότητες που συνδυάζουν την προϋπάρχουσα με τη νέα γνώση
 • ν? ασκηθούν στα πλαίσια του Κριτικού Γραμματισμού στην κριτική επεξεργασία του υλικού που θα διερευνήσουν
β. Γνωστικοί στόχοι

στα πλαίσια του Κλασικού Γραμματισμού:

 • να γνωρίσουν οι μαθητές τη μορφή και το έργο του Άντον Τσέχωφ
 • να γνωρίσουν τα κοινωνικά προβλήματα και τις εργασιακές συνθήκες στην εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, δίνοντας έμφαση στο φαινόμενο της παιδικής εργασίας
 • να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση της λογοτεχνίας και του λογοτέχνη με την εποχή του και την κοινωνική ? ιστορική συγκυρία
 • να διαπιστώσουν ότι το φαινόμενο της παιδικής εκμετάλλευσης δεν έχει εκλείψει
β. Τεχνολογικοί στόχοι
στα πλαίσια του Νέου Γραμματισμού:
 • να καλλιεργήσουν οι μαθητές την ικανότητα κριτικής ανάγνωσης πληροφοριών και αξιολόγησης και επιλογής των διαδικτυακών πληροφοριών
 • να εξασκηθούν στην καταγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους χρησιμοποιώντας Επεξεργαστή κειμένου και Λογισμικό παρουσιάσεων
 • ν? αξιοποιήσουν δημιουργικά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ανακάλυψη της γνώσης
 1. Αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας κατά τη 2η διδακτική ώρα:

 • κάθε ομάδα εξετάζει ξανά το υλικό που έχει συγκεντρώσει από το διαδίκτυο, συζητά και επιλέγει τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν στην εργασία της με βάση το φύλλο που της είχε δοθεί την προηγούμενη διδακτική ώρα.
 • Κάθε ομάδα δημιουργεί ένα αρχείο σε Επεξεργαστή Κειμένου ή Λογισμικό Παρουσίασης και συγγράφουν την εργασία τους ανάλογα με το θέμα που τους έχει ανατεθεί και όσα τους έχει ζητηθεί να διερευνήσουν στο διαδίκτυο κατά την 1η διδακτική ώρα
 • Ο καθηγητής επιβλέπει και καθοδηγεί τις ομάδες
 1. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η ομάδα 2η ώρα 

α. Αφού εξετάσετε προσεκτικά το υλικό που συγκεντρώσατε την προηγούμενη ώρα, συζητήστε και αποφασίστε ποιες πληροφορίες και εικόνες θα χρησιμοποιήσετε

β. φτιάξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας Λογισμικό Παρουσίασης power point στην οποία θα αναφερθείτε στη ζωή και το έργο του Άντον Τσέχωφ 

γ. πλαισιώστε την παρουσίαση με εικόνες.

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2η ομάδα 2η ώρα

α. Αφού εξετάσετε προσεκτικά το υλικό που συγκεντρώσατε την προηγούμενη ώρα, συζητήστε και αποφασίστε ποιες πληροφορίες και εικόνες θα χρησιμοποιήσετε

β. Δημιουργήστε ένα Λογισμικό Παρουσίασης power point στο οποίο θα παρουσιάσετε την περίοδο της Βιομηχανικής επανάστασης στην Ευρώπη, τις συνθήκες ζωής των ασθενέστερων κυρίως στρωμάτων και ειδικότερα της εργασιακές συνθήκες αναφέροντας κυρίως την παιδική εργασία.

γ. να συμπληρώσετε την παρουσίασή σας με φωτογραφικό υλικό.

  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3η ομάδα 2η ώρα

α. Αφού εξετάσετε προσεκτικά το υλικό που συγκεντρώσατε την προηγούμενη ώρα, δημιουργήστε ένα κείμενο σε επεξεργαστή κειμένου Word στο οποίο θ? αναφερθείτε στα δικαιώματα του παιδιού όπως αυτά ορίζονται στη διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού του 1959 και στη σύμβαση του ΟΗΕ του 1989.

β. Στη συνέχεια δημιουργήστε υπερσυνδέσμους στο κείμενό σας οι οποίοι θα οδηγούν στα αντίστοιχα κείμενα.

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4η ομάδα 2η ώρα

α. Αφού εξετάσετε προσεκτικά το υλικό που συγκεντρώσατε την προηγούμενη ώρα, συζητήστε και αποφασίστε ποιες πληροφορίες και εικόνες θα χρησιμοποιήσετε

β. δημιουργήστε ένα αρχείο Λογισμικού παρουσίασης στο οποίο θα παρουσιάσετε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας σχετικά με τη σημερινή κατάσταση σ? ότι αφορά την παιδική εργασία και την εκμετάλλευση ανηλίκων.

γ. Προσθέστε στην παρουσίασή σας εικόνες σχετικές με το περιεχόμενό της

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5η ομάδα 2η ώρα

α. Αφού εξετάσετε προσεκτικά το υλικό που συγκεντρώσατε την προηγούμενη ώρα, δημιουργείστε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας Επεξεργαστή Κειμένου ή ένα Λογισμικό Παρουσίασης

β. Παρουσιάστε σ? ένα σύντομο κείμενο σε επεξεργαστή κειμένου τους οργανισμούς και φορείς τους οποίους επισκεφθήκατε

γ. δημιουργήστε στο κείμενό σας υπερσυνδέσμους οι οποίοι θα οδηγούν στην ιστοσελίδα τους.

Δραστηριότητες 3ης ώρας

3ο μέρος

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΠΕ

Αποτελεί συνέχεια του σεναρίου με τίτλο

«Ο Βάνκας αναζητά ακόμα τον παππού του»

 1. Ταυτότητα

Δημιουργός :Παγώνη Τριανταφυλλιά

Δοκιμάστηκε στην τάξη :στα πλαίσια της επιμόρφωσης Β΄Επιπέδου, σχολικό έτος 2013-2014

Διδακτικό αντικείμενο & διδακτική ενότητα : Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, α΄Γυμνασίου, Η βιοπάλη και το αγωνιστικό πνεύμα του ανθρώπου

Εμπλεκόμενα διδακτικά αντικείμενα : Νεοελληνική Λογοτεχνία, Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Πληροφορική, Κοινωνική Αγωγή

Τάξη   :Α΄ Γυμνασίου

Χρονική διάρκεια : 3 ώρες

Προϋποθέσεις υλοποίησης : εξοικείωση μαθητών με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, εργαστήριο πληροφορικής, σύνδεση στο διαδίκτυο, εξοικείωση μαθητών λογισμικά επεξεργαστή κειμένου (Word) και Power Point

Μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί : επαγωγική

Ρόλος διδάσκοντα :καθοδηγητικός

 1. Στόχοι

α. Παιδαγωγικοί στόχοι :

 • να αναπτύξουν οι μαθητές ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες
 • ν? ασκηθούν στην παρουσίαση της εργασίας τους και την έκθεσή τους μπροστά σε κοινό

β. Γνωστικοί στόχοι

 • να γνωρίσουν οι μαθητές τη μορφή και το έργο του Άντον Τσέχωφ
 • να γνωρίσουν τα κοινωνικά προβλήματα και τις εργασιακές συνθήκες στην εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, δίνοντας έμφαση στο φαινόμενο της παιδικής εργασίας
 • να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση της λογοτεχνίας και του λογοτέχνη με την εποχή του και την κοινωνική ? ιστορική συγκυρία
 • να διαπιστώσουν ότι το φαινόμενο της παιδικής εκμετάλλευσης δεν έχει εκλείψει

β. Τεχνολογικοί στόχοι
στα πλαίσια του Νέου Γραμματισμού:

 • να εξασκηθούν στην   παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους χρησιμοποιώντας διαδραστικό πίνακα
 • ν? αξιοποιήσουν δημιουργικά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ανακάλυψη της γνώσης
 1. Αναλυτική παρουσίαση δραστηριοτήτων 3ης διδακτικής ώρας

 • Η 3η δραστηριότητα της 3ης διδακτικής ώρας πραγματοποιείται σε αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα
 • ο εκπρόσωπος που έχει επιλεγεί από κάθε ομάδα παρουσιάζει στους συμμαθητές του την εργασία που υλοποίησε η ομάδα του στο διαδραστικό πίνακα
 • κάθε ομάδα ορίζει έναν εκπρόσωπο που θ? αναλάβει την ανάρτηση της εργασίας της ομάδας στην ιστοσελίδα του σχολείου
 • Κάθε ομάδα που παρουσιάζει την εργασία της δέχεται ερωτήσεις και απορίες από τους συμμαθητές της
 • Στο τέλος της ώρας οι ομάδες δημιουργούν ένα φάκελο με τίτλο « Ο Βάνκας αναζητά ακόμα τον παππού του» στον οποίο μεταφέρουν τις εργασίες τους.
 • Aναρτούν το φάκελο στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής εφημερίδας του σχολείου.
 • Δίνεται στις ομάδες από ένα φύλλο αξιολόγησης και καλούνται να βαθμολογήσουν την ίδια την ομάδα τους (αυτοαξιολόγηση) , καθώς και τις υπόλοιπες ομάδες (ετεροαξιολόγηση) για την εργασία τους.

 

Φύλλα Εργασίας 3ης ώρας

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η ομάδα 3η ώρα

α. Παρουσιάστε την εργασία σας στους συμμαθητές σας

β. οι μαθητές που έχουν αναλάβει το χειρισμό του Η/Υ θα συνεργαστούν προκειμένου να δημιουργήσουν φάκελο και να κάνουν μεταφορά των αρχείων της κάθε ομάδας σ? αυτόν

γ. Αναρτήστε την εργασία στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου μας.

δ. Αξιολογήστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες βαθμολογώντας από το 1 ώς το 10 την εργασία τους με βάση το φύλλο αξιολόγησης που σας δόθηκε

Κριτήρια αξιολόγησης Αξιολόγηση ομάδας 1 Αξιολόγηση ομάδας 2 Αξιολόγηση ομάδας 3 Αξιολόγηση ομάδας 4  Αξιολόγηση ομάδας 5
Αποτελεσματικ? συνεργασ?ααν?μεσα στα μ?λητης ομ?δας και

συμμετοχ? ?λων

των μελ?ν σε ?λες

τις δραστηρι?τητες.

 

Αξιοποίηση των πληροφοριών και δημιουργική αναζήτηση στο διαδίκτυο
Συγγραφή εργασίας
Παρουσίαση εργασίας
Ολοκλήρωση εργασίας στον προκαθορισμένο χρόνο
Σύνολο βαθμών

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2η ομάδα 3η ώρα

α. Παρουσιάστε την εργασία σας στους συμμαθητές σας

β. οι μαθητές που έχουν αναλάβει το χειρισμό του Η/Υ θα συνεργαστούν προκειμένου να δημιουργήσουν φάκελο και να κάνουν μεταφορά των αρχείων της κάθε ομάδας σ? αυτόν

γ. Αναρτήστε την εργασία στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου μας.

δ. Αξιολογήστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες βαθμολογώντας από το 1 ώς το 10 την εργασία τους με βάση το φύλλο αξιολόγησης που σας δόθηκε

Κριτήρια αξιολόγησης Αξιολόγηση ομάδας 1 Αξιολόγηση ομάδας 2 Αξιολόγηση ομάδας 3 Αξιολόγηση ομάδας 4  Αξιολόγηση ομάδας 5
Αποτελεσματικ?συνεργασ?ααν?μεσα στα μ?λη

της ομ?δας και

συμμετοχ? ?λων των

μελ?ν σε ?λες τις

δραστηρι?τητες.

 

Αξιοποίηση των πληροφοριών και δημιουργική αναζήτηση στο διαδίκτυο
Συγγραφή εργασίας
Παρουσίαση εργασίας
Ολοκλήρωση εργασίας στον προκαθορισμένο χρόνο
Σύνολο βαθμών

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3η ομάδα 3η ώρα

α. Παρουσιάστε την εργασία σας στους συμμαθητές σας

β. οι μαθητές που έχουν αναλάβει το χειρισμό του Η/Υ θα συνεργαστούν προκειμένου να δημιουργήσουν φάκελο και να κάνουν μεταφορά των αρχείων της κάθε ομάδας σ? αυτόν

γ. Αναρτήστε την εργασία στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου μας

δ. Αξιολογήστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες βαθμολογώντας από το 1 ώς το 10 την εργασία τους με βάση το φύλλο αξιολόγησης που σας δόθηκε

Κριτήρια αξιολόγησης Αξιολόγηση ομάδας 1 Αξιολόγηση ομάδας 2 Αξιολόγηση ομάδας 3 Αξιολόγηση ομάδας 4  Αξιολόγηση ομάδας 5
Αποτελεσματικ?συνεργασ?ααν?μεσα στα μ?λη

της ομ?δας και

συμμετοχ? ?λων των

μελ?ν σε ?λες τις

δραστηρι?τητες.

 

Αξιοποίηση των πληροφοριών και δημιουργική αναζήτηση στο διαδίκτυο
Συγγραφή εργασίας
Παρουσίαση εργασίας
Ολοκλήρωση εργασίας στον προκαθορισμένο χρόνο
Σύνολο βαθμών

 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4η ομάδα 3η ώρα

α. Παρουσιάστε την εργασία σας στους συμμαθητές σας

β. οι μαθητές που έχουν αναλάβει το χειρισμό του Η/Υ θα συνεργαστούν προκειμένου να δημιουργήσουν φάκελο και να κάνουν μεταφορά των αρχείων της κάθε ομάδας σ? αυτόν

γ. Αναρτήστε την εργασία στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου μας

δ. Αξιολογήστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες βαθμολογώντας από το 1 ώς το 10 την εργασία τους με βάση το φύλλο αξιολόγησης που σας δόθηκε

Κριτήρια αξιολόγησης Αξιολόγηση ομάδας 1 Αξιολόγηση ομάδας 2 Αξιολόγηση ομάδας 3 Αξιολόγηση ομάδας 4  Αξιολόγηση ομάδας 5
Αποτελεσματικ?συνεργασ?ααν?μεσα στα μ?λη

της ομ?δας και

συμμετοχ? ?λων των

μελ?ν σε ?λες τις

δραστηρι?τητες.

 

Αξιοποίηση των πληροφοριών και δημιουργική αναζήτηση στο διαδίκτυο
Συγγραφή εργασίας
Παρουσίαση εργασίας
Ολοκλήρωση εργασίας στον προκαθορισμένο χρόνο
Σύνολο βαθμών

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5η ομάδα 3η ώρα

α. Παρουσιάστε την εργασία σας στους συμμαθητές σας

β. οι μαθητές που έχουν αναλάβει το χειρισμό του Η/Υ θα συνεργαστούν προκειμένου να δημιουργήσουν φάκελο και να κάνουν μεταφορά των αρχείων της κάθε ομάδας σ? αυτόν

γ. Αναρτήστε την εργασία στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου μας.

δ. Αξιολογήστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες βαθμολογώντας από το 1 ώς το 10 την εργασία τους με βάση το φύλλο αξιολόγησης που σας δόθηκε

Κριτήρια αξιολόγησης Αξιολόγηση ομάδας 1 Αξιολόγηση ομάδας 2 Αξιολόγηση ομάδας 3 Αξιολόγηση ομάδας 4  Αξιολόγηση ομάδας 5
Αποτελεσματικ?συνεργασ?ααν?μεσα στα μ?λη

της ομ?δας και

συμμετοχ? ?λων των

μελ?ν σε ?λες τις

δραστηρι?τητες.

 

Αξιοποίηση των πληροφοριών και δημιουργική αναζήτηση στο διαδίκτυο
Συγγραφή εργασίας
Παρουσίαση εργασίας
Ολοκλήρωση εργασίας στον προκαθορισμένο χρόνο
Σύνολο βαθμών

 

Άλλες εκδοχές

Θα μπορούσε το σενάριο να επεκταθεί και να διοργανωθεί διδακτική επίσκεψη σε κάποιον απ? τους οργανισμούς που ασχολούνται με την προστασία των ανηλίκων, προκειμένου οι μαθητές να γνωρίσουν από κοντά το έργο του και να έρθουν σε άμεση επαφή με τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα.

Επίσης, θα μπορούσε ν? αφιερωθούν μία ή δύο διδακτικές ώρες επιπλέον και να ζητηθεί απ? την κάθε ομάδα να γράψει ένα διαφορετικό τέλος για το «Βάνκα» σε επεξεργαστή κειμένου και να το παρουσιάσει στην τάξη.

Το σενάριο θα μπορούσε να εφαρμοστεί με κάποιες τροποποιήσεις και στα κείμενα του ίδιου βιβλίου :«Τα κόκκινα λουστρίνια», «Ο Κωνσταντής», «το ξανθό παιδί»

 

Αξιολόγηση σεναρίου

Το συγκεκριμένο σενάριο δεν εστιάζει στην ανάλυση του διηγήματος «Βάνκας», αλλά το χρησιμοποιεί ως αφορμή προκειμένου να γνωρίσουν οι μαθητές καλύτερα τις συνθήκες της εποχής στην οποία γράφτηκε, αλλά και να προβληματιστούν για όσα αντίστοιχα συμβαίνουν σήμερα σε σχέση με την παιδική εκμετάλλευση και εργασία. Στα φύλλα εργασίας αποφεύγεται η επίσκεψη σε ιστοσελίδες που αναφέρονται στο trafficking των παιδιών και τη σεξουαλική κακοποίηση λόγω της μικρής ηλικίας των μαθητών της α΄γυμνασίου.

Το σενάριο αφήνει στους μαθητές περιθώρια αναζήτησης και κριτικής επεξεργασίας του υλικού, αλλά τους παραπέμπει σε περιορισμένο αριθμό ιστοσελίδων στις οποίες θ? αναζητήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία τους και την τάξη τους.

Οι μαθητές ίσως χρειαστούν περισσότερες διδακτικές ώρες προκειμένου να ολοκληρώσουν την έρευνά τους. Θα μπορούσε ν? αφαιρεθεί για οικονομία χρόνου η αναζήτηση φωτογραφικού υλικού αν και βοηθά στην παρουσίαση των εργασιών από αισθητικής πλευράς, αλλά και στην καλύτερη κατανόηση του υλικού από τους μαθητές.

24 Φεβρουαρίου 2015
Τσέχωφ

Ο Βάνκας αναζητά ακόμα τον παππού του – κα Παγώνη

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΠΕ   Ταυτότητα Τίτλος: «Ο Βάνκας αναζητά ακόμα τον παππού του» ( από το βιβλίο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄ […]
24 Φεβρουαρίου 2015
Circuit Construction Kit DC-only

Ηλεκτρικά Κυκλώματα – κος Κυπριωτάκης

Εργαστήριο Κατασκευής Κυκλωμάτων Συνεχούς Ρεύματος Physics Education Technology (PhET), University of Colorado, Boulder http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Circuit_Construction_Kit_Virtual_Lab_Version_DC_Only http://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab (την ελληνική έκδοση) http://phet.colorado.edu/el/simulation/circuit-construction-kit-dc ΦΥΛΛΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ με το CCK.pdf ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ […]
22 Φεβρουαρίου 2015
Βιομηχανική Επανάσταση

Βιομηχανική επανάσταση – κα Παγώνη

Βιομηχανική επανάσταση Παρουσίαση κα Παγώνη Τ.
22 Φεβρουαρίου 2015
Μικρασιατική Καταστροφή

Μικρασιατική Καταστροφή – κα Παγώνη

Μικρασιατική εκστρατεία Μικρασιατική καταστροφή και το Προσφυγικό ζήτημα κα Παγώνη Τ.
22 Φεβρουαρίου 2015
Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

Διαθεματική προσέγγιση της λέξης <κόσμος> – κα Κορκολή

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Διαθεματική προσέγγιση της λέξης <κόσμος> ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΜΩ-ΚΟΣΜΟΣ ΤΑΞΗ: Β΄ Γυμνασίου ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: Αρχαία Ελληνική […]
22 Φεβρουαρίου 2015
Καραγκιόζης

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ – κα Κορκολή

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ – ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ. ΝΙΚ […]
22 Φεβρουαρίου 2015
Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

Αχώριστα Μόρια – κα Κορκολή

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παραγωγή με αχώριστα μόρια (λαικά ?λόγια) ΤΑΞΗ: Β΄ Γυμνασίου, Νεοελληνική Γλώσσα, 1η ενότητα Χρονική διάρκεια 3 ώρες Εμπλεκόμενα Γνωστικά Αντικείμενα: Νεοελληνική Γλώσσα, Πληροφορική Εργαλεία-Μέσα […]
18 Φεβρουαρίου 2015
Έκτακτη Ανάγκη

Υπεύθυνοι Εκτάκτων Αναγκών

Κατάλογος υπεύθυνων τομέων σχεδίου έκτακτης ανάγκης ΓΕΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: κ. Μαλανδράκης Κων/νος Υπεύθυνοι Διάσωσης: κ. Λαγγούση Αλεξάνδρα, κ. Σχίζα Ελένη Αναπληρωτές: κ. Δούσκας Δημήτρης, κ. Σταύρου Αντιγόνη Υπεύθυνοι πρώτων βοηθειών και […]