Το σχολείο μας για τη σχολική χρονιά 2015-16 συμμετέχει στην κοινότητα των Ευρωπαϊκών Σχολείων, μέσω του προγράμματος e-Τwinning.

eTwinning

κκ Κούτρα, Μπισιώτη, Φωτεινού

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση, μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται, ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, πολιτισμικά και κοινωνικά οφέλη.
Το σχολείο μας συμμετέχει στη δράση eTwinning με το έργο: ?Vin, vino, κρασί: a Mediterranean matter?.

Πρόκειται για μια σύμπραξη σχολικών μονάδων από την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, στο έργο συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας και των σχολείων IC San Pietro in Casale (Bologna, Italy) & College Max Rouquette (Saint Andre de Sangonis, France).

Σκοπός του έργου είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες των τριών Ευρωπαϊκών σχολείων να διερευνήσουν την παραγωγή του κρασιού στην περιοχή τους. Κατόπιν, θα ανταλλάξουν μεταξύ τους επιστημονικές γνώσεις, μυθολογικά και ιστορικά στοιχεία, αλλά και στοιχεία της τοπικής παράδοσης που σχετίζονται με την παραγωγή και τη χρήση του κρασιού.

Η παιδαγωγική ομάδα του έργου απαρτίζεται από μαθητές και μαθήτριες της Γ? τάξης του σχολείου μας με υπεύθυνες καθηγήτριες τις κκ Κούτρα, Μπισιώτη και Φωτεινού.

Ομα?δα 1

24 Ιανουαρίου 2016
Επι?σκεψη Οινοποιει?ο Παναγιω?του

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eTwinning: «Vin, vino, κρασί: a Mediterranean matter»

Το σχολείο μας για τη σχολική χρονιά 2015-16 συμμετέχει στην κοινότητα των Ευρωπαϊκών Σχολείων, μέσω του προγράμματος e-Τwinning. κκ Κούτρα, Μπισιώτη, Φωτεινού Διαβάστε περισσότερα εδώ Το […]